Chairman

 

WANG  Tongzhou

 
  

 

 
 

Non-executive  Director

 

Liu Maoxun 

 

Independent  non-executive Director

 

Huang Long

 
 

 
 

 
 

Independent  non-executive Director

 

Zheng Changhong 

 

Independent  non-executive Director

 

Wei Weifeng